Twister

O násSmluvní podmínky


1 Informace o nás

flashbay.cz („naše webová stránka") je webová stránka provozovaná společností Flashbay Limited ("my, náš, nám"). Máme registraci u Companies House (UK) v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 04676938 a naše registrovaná kancelář je na obchodní adrese: 6 The Fountain Centre, Imperial Wharf, Fulham, London SW6 2TW, Velká Británie, a naše kontaktní údaje jsou: telefonní číslo +44(0) 207 584 0609, fax +44(0) 870132 5835, e-mail . Naše číslo DPH je GB832298909. Řediteli společnosti jsou Stephen Webster a Ieuan Williams. Flashbay Ltd. působí pouze v prodeji „Business to Business“ (B2B) a neprodává individuálním zákazníkům. Následující smluvní podmínky se proto týkají právě obchodování „business to business“.

2 Jak se uzavírá smlouva mezi vámi a námi

2.1 Po zaslání objednávky může od nás přijít e-mail oznamující, že jsme vaši objednávku obdrželi. Nechápejte to prosím tak, že vaše zakázka již byla přijata. Vaše objednávka znamená nabídku, že si od nás hodláte koupit určitý produkt. Veškeré nabídky podléhají schválení z naší strany a my vám toto schválení potvrdíme zasláním e-mailu, v němž se potvrzuje, že vaše zakázka byla přijata. (Potvrzení zakázky, Order Confirmation). Naše vzájemná smlouva (Smlouva, Contract) bude sestavena teprve poté, co vám zašleme Potvrzení zakázky. 2.2 Smlouva se bude vztahovat pouze na ty Produkty, jejichž zakázku jsme potvrdili v Potvrzení zakázky. Nebudeme povinni dodávat jakékoli jiné Produkty, jež mohly být součástí vaší zakázky, dokud objednávka těchto Produktů nebude potvrzena v samostatném Potvrzení zakázky. 2.3 Veškeré cenové nabídky se poskytují za podmínky, že Smlouva nevstupuje v platnost, dokud nezašleme Potvrzení zakázky. V důsledku toho, že naše produkty obsahují součásti, u nichž se náklady mohou měnit každý den, vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění měnit veškeré cenové nabídky našich produktů a s nimi souvisejících služeb.

3 Popis

3.1 Množství a popis Produktů budou takové, jak je uvedeno v naší cenové nabídce nebo v Potvrzení zakázky. 3.2 Veškeré vzorky, výkresy, popisy, specifikace a reklamy, které poskytujeme, a veškeré popisy nebo ilustrace obsažené v našich katalozích nebo brožurách jsou vydávány nebo zveřejňovány pouze za účelem poskytnutí přibližné představy o Produktech, které jsou v nich popisovány.

4 Dodávky

4.1 Veškerá námi uváděná data dodávek Produktů je třeba chápat jako odhad a doba dodávky v zásadě nebude oznamována. Jestliže tedy není oznámeno žádné datum, uskuteční se dodávka v rozumné době. 4.2 Pokud vám dodáme množství Produktů maximálně o 5 % větší nebo menší, než jaké bylo objednané množství, nejste oprávněni vznášet námitky nebo odmítnout Produkty, případně část z nich, z důvodu nadbytečného nebo nedostatečného množství, a uhradíte toto zboží poměrně podle cen stanovených ve Smlouvě. 4.3 Produkty můžeme dodávat po částech. Každá jednotlivá částečná dodávka bude fakturována a uhrazena v souladu s ustanoveními Smlouvy. 4.4 Každá částečná dodávka představuje samostatnou Smlouvu a žádné zrušení nebo ukončení jakékoli Smlouvy vztahující se k částečné dodávce vás nebude opravňovat k odmítnutí nebo zrušení jakékoli Smlouvy nebo částečné dodávky. 4.5 Pokud nebudeme informováni jinak, budeme po čtrnácti (14) dnech od dodání Produktů považovat Produkty za vámi přijaté.

5 Nedoručené dodávky

5.1 Množství Produktů v každé zásilce, které bude evidováno námi nebo naším zástupcem podle Objednávky z našeho nebo zástupcova sídla podniku, bude nezvratným dokladem o množství, které jste v dodávce obdrželi, pokud nebudete schopni nezvratně prokázat opak. 5.2 Jestliže z jakéhokoli důvodu nepřijmete dodávku nebo kterýkoli z Produktů, jež jsou připraveny k dodávce, nebo pokud nebudeme schopni dodat Produkty včas, protože jste neposkytli náležité pokyny, doklady, povolení či licence, pak: (a) rizika spojená s Produkty přecházejí na vás (včetně rizik ztráty nebo poškození způsobených naší nedbalostí); (b) Produkty budou považovány za dodané; a (c) my nebo náš zástupce může(me) Produkty uskladnit až do okamžiku dodávky, přičemž vy ručíte za všechny náklady a výdaje s tím spojené (včetně nákladů na skladování a pojištění). 5.3 Neručíme za jakékoli nedoručené dodávky Produktů (ani pokud byly zapříčiněny naší nedbalostí), pokud nám neposkytnete písemné oznámení o nedoručení do sedmi (7) dní od data, kdy za normálních okolností měly být Produkty doručeny. 5.4 Jakékoli naše ručení za nedodání Produktů se omezí pouze na nahrazení Produktů v rozumné lhůtě nebo na vydání dobropisu na poměrnou část smluvní ceny proti jakékoli faktuře vystavené na tyto Produkty.

6 Zrušení zakázky

6.1 Nejste oprávněni zrušit jakoukoli zakázku nebo její část, která má být dodána do čtyřiceti pěti (45) dní. Nemusí vám být povoleno zrušení zakázky, u níž jsme již zahájili proces přípravy pro daného zákazníka a kde Produkt v průběhu tohoto procesu již není možné dále prodat. Jakákoli žádost o zrušení bude přijata pouze, je-li v písemné podobě, za předpokladu, že nám uhradíte poplatek za zrušení v takové výši, jakou v daném případě stanovíme. 6.2 Pokud se dopustíte jakéhokoli porušení těchto smluvních podmínek nebo pokud: (a) proti vám byl vydán návrh na konkurs, nebo pokud jste se svými věřiteli uzavřeli dohodu o vyrovnání, nebo jste svolali schůzi věřitelů (ať už formální nebo neformální), nebo jste vstoupili do procesu likvidace (ať už dobrovolné nebo nucené), vyjma dobrovolné likvidace pouze s cílem rekonstrukce nebo sloučení podniků, nebo pokud byl ustanoven konkursní správce a/nebo manažer, správce konkursní podstaty či likvidátor podniku nebo jakékoli jeho části, nebo byly u soudu registrovány dokumenty pro ustanovení správce konkursní podstaty, nebo byl oznámen úmysl ustanovit správce konkursní podstaty vámi nebo vašimi členy představenstva nebo kvalifikovaným držitelem zástavního práva (jak je definován v článku 14 ustanovení B1 britského Insolvenčního zákona z roku 1986), nebo bylo přijato usnesení nebo podána žádost ke kterémukoli soudu o soudní likvidaci vašeho podniku nebo kvůli vydání správního příkazu ohledně vašeho podniku, anebo pokud byla zahájena jakákoli soudní řízení vztahující se k platební neschopnosti nebo případné platební neschopnosti vašeho podniku; nebo (b) na vás byla uvalena nebo vámi byla připuštěna exekuce, ať už soudní nebo ekvitní (podle principu spravedlnosti), nebo jste zanedbali plnění či dodržování kterékoli ze svých povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo z titulu kterékoli jiné mezi námi uzavřené smlouvy, anebo nejste schopni uhradit své dluhy v souladu se zněním článku 123 Insolvenčního zákona z roku 1986, nebo jste přestali obchodovat; nebo (c) jste jakýmkoli způsobem zatížili dluhem některý z Produktů („Insolvenční případy") můžeme podle vlastního uvážení zrušit smlouvu mezi námi uzavřenou.

7 Licence

Vstupem do této Smlouvy uznáváte skutečnost, že nám poskytujete nevýhradní licenci na používání vaší obchodní značky pro účely přípravy Produktů a s nimi souvisejícího balení pro daného zákazníka.

8 Riziko a vlastnické právo

8.1 Produkty budou od okamžiku dodání na vaše riziko. 8.2 Vlastnictví Produktů přejde na vás teprve poté, co obdržíme plnou úhradu všech dlužných částek (v zúčtovaných finančních prostředcích) týkajících se Produktů, včetně poplatků za dodávku. 8.3 Dokud vlastnictví Produktů nepřejde na vás: (a) budete mít Produkty v držení na základě svěřenství jako náš depozitář; (b) budete uskladňovat Produkty (bez jakýchkoli nákladů pro nás) odděleně od vašeho dalšího zboží nebo od zboží třetích stran takovým způsobem, že budou snadno identifikovatelné jako naše vlastnictví; (c) nebudete ničit, činit nečitelným nebo nejasným žádné identifikační znaky nebo balení na Produktech nebo v souvislosti s nimi; a (d) budete udržovat Produkty v uspokojivém stavu a pojištěné na naše jméno na jejich plnou hodnotu proti všem rizikům k naší dostatečné spokojenosti. Na požádání nám předložíte pojistku. 8.4 Dříve, než jejich vlastnictví přejde na vás, smíte Produkty dále prodávat pouze v případě, že každý takový prodej bude prodejem našeho vlastnictví a vy budete při uskutečňování tohoto prodeje působit jako příkazce. 8.5 Vaše právo na vlastnictví Produktů okamžitě skončí, pokud se stanete součástí jakéhokoli insolvenčního případu. 8.6 Budeme oprávněni získat zpět platbu za Produkty bez ohledu na skutečnost, že vlastnictví některého z Produktů nebylo od nás na nikoho převedeno. 8.7 Udělujete nám, našim zástupcům a zaměstnancům nezvratné oprávnění v kteroukoli dobu vstoupit na kteroukoli nemovitost, kde se Produkty nacházejí nebo kde by mohly být skladovány, za účelem jejich kontroly, nebo, pokud vaše vlastnické právo skončilo, za účelem jejich získání zpět. 8.8 Při ukončení Smlouvy, ať už z jakéhokoli důvodu, zůstávají zachována naše práva uvedená v tomto ustanovení č. 8.

9 Cena a Platby

9.1 Ceny všech produktů budou takové, jaké bývají uváděny na naší webové stránce, s výjimkou případů zjevných omylů. 9.2 Tyto ceny jsou uváděny včetně balení, nakládání, vykládání a přepravy, ale bez DPH, dodávky a pojištění, kteréžto náklady budou připočítány k celkové dlužné částce. 9.3 Ceny mohou být kdykoli měněny, ale změny neovlivní zakázky, k nimž jsme již zaslali Potvrzení zakázky. 9.4 Faktura musí být zaslána v den odeslání Produktů. 9.5 S výhradou případu 9.2. zaplacení ceny výrobků je splatné v měně uvedené na faktuře, kterou Vám zašleme, a musí být provedeno ve lhůtě uvedené na faktuře. 9.6 Platební lhůta je rozhodující. 9.7 Žádná platba nebude považována za obdrženou, dokud neobdržíme zúčtované finanční prostředky. 9.8 Všechny platby dlužné v souladu se Smlouvou budou splatné okamžitě od data splatnosti, bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení. 9.9 Naše webové stránky a naše ceníky obsahují velké množství Produktů a je vždy možné, že navzdory našemu značnému úsilí může být u některého Produktu na těchto stránkách uvedena nesprávná cena. Ceny běžně ověřujeme jako součást našich obvyklých postupů při vyřizování Zakázky, takže pokud je správná cena Produktu nižší než naše uvedená cena, budeme vám při odesílání Produktu účtovat nižší částku. Pokud je správná cena Produktu vyšší než cena uvedená na naší webové stránce, pak se podle vlastního uvážení buď s vámi spojíme před odesláním Produktů, abychom si vyžádali vaše instrukce, nebo vaši objednávku zamítneme a o tomto zamítnutí vás uvědomíme. 9.10 Nejsme nikterak povinni poskytnout vám Produkt za nesprávnou (nižší) cenu, a to ani poté, co jsme vám zaslali Potvrzení zakázky. 9.11 Platba za Produkty může být uskutečněna bankovním převodem, úvěrem nebo kreditní kartou. Pokud zvolíte platbu úvěrem nebo kreditní kartou, vyhrazujeme si právo účtovat vám za každou transakci částku zvýšenou o dvouprocentní (2%) poplatek za zpracování. Zúčtování na vrub vašeho úvěru nebo kreditní karty provedeme současně s odesláním vaší zakázky. 9.12 Veškeré vaše platby vyplývající ze Smlouvy provedete v plné výši, bez jakýchkoli odpočtů, ať už ve formě vyrovnání, protipožadavku, slevy, rabatu nebo jinak, pokud nemáte platný soudní příkaz požadující, aby částka shodná s tímto odpočtem byla námi zaplacena vám. 9.13 Vyhrazujeme si právo zvolit jakýkoli z následujících postupů v případě, že nám neuhradíte jakoukoli částku dlužnou na základě Smlouvy. Můžeme: (a) vám účtovat jednorázový správní poplatek ve výši GBP 25,00; a (b) vám účtovat veškeré náklady vztahující se k inkasování dluhu, které nám byly způsobeny kvůli vaší pozdní platbě; a (c) od vás požadovat úrok z dané částky počínaje datem splatnosti, s roční sazbou ve výši 4 % nad základní sazbu platnou pro úvěry Barclays Bank, narůstající každým dnem až do úplného zaplacení, ať už před nebo po jakémkoli soudním rozhodnutí; a (d) požadovat úrok podle Zákona o opožděných platbách obchodních dluhů/úroků z roku 1998.

10 Kvalita

10.1 V případech, kdy nejsme výrobcem Produktů, budeme usilovat o to, aby výhody veškerých záruk a garancí, které nám byly poskytnuty, přešly na vás. 10.2 Zaručujeme, že (při dodržení ostatních ustanovení těchto podmínek) po dobu sto osmdesáti (180) dní ode dne dodávky budou mít Produkty uspokojivou kvalitu ve smyslu Zákona o zboží z roku 1979. 10.3 Neručíme za porušení záruk uvedených v podmínce 10.2, pokud: (a) nám závadu písemně neoznámíte do 7 dní od okamžiku, kdy jste ji objevili nebo měli objevit ; a (b) nám nedáte přiměřenou příležitost, abychom po obdržení oznámení tyto Produkty přezkoušeli a vy (pokud vás o to požádáme) jste nám tyto Produkty na vaše náklady vrátili do místa našeho podnikání, aby se přezkoušení mohlo uskutečnit zde. 10.4 Neručíme za porušení záruk uvedených v podmínce 10.2 , pokud: (a) budete tyto Produkty jakkoli dále používat po výše uvedeném oznámení; nebo (b) závady vznikly v důsledku toho, že jste se neřídili našimi ústními nebo písemnými pokyny týkajícími se uskladnění, instalace, uvedení do provozu, používání nebo údržby Produktů nebo (pokud takové pokyny neexistují) dobrých obchodních zvyklostí; nebo (c) jste pozměnili nebo opravovali tyto Produkty bez našeho písemného souhlasu. 10.5 Pokud některý z Produktů nesplňuje záruku uvedenou v podmínce 10.2 a byly splněny podmínky 10.3 a 10.4, tyto Produkty (nebo jejich poškozené části) buď (podle našeho rozhodnutí) opravíme nebo vyměníme, nebo uhradíme jejich cenu poměrně podle cen uvedených ve Smlouvě. 10.6 Pokud zvolíme možnost závadný Produkt vyměnit, pak si vyhrazujeme právo dodat náhradní Produkt bez původních úprav na míru podle dispozic zákazníka. 10.7 Pokud splníme podmínku 10.5, neručíme již dále za porušení záruk za tyto Produkty uvedené v podmínce 10.2 a všechny původní produkty, za něž byla poskytnuta náhrada, budou náležet nám.

11 Naše Ručení

11.1 Při dodržení ostatních ustanovení těchto Podmínek neručíme za žádné přímé, nepřímé nebo následné ztráty (všechny tři tyto pojmy obsahují čistě ekonomické ztráty, ztrátu zisku, ztrátu obchodování, ztrátu dobrého jména (goodwill) a podobné ztráty), náklady, poškození, výdaje nebo náklady způsobené přímo nebo nepřímo jakýmkoli zpožděním dodávky Produktů (i pokud příčinou byla naše nedbalost). Žádné zpoždění vás nebude opravňovat k ukončení nebo zrušení Smlouvy, pokud překročí dobu 180 dní. 11.2 Neručíme za zranění nebo nepříznivé důsledky způsobené používáním Produktů, pokud toto používání překročí míru, kterou lze očekávat od běžného používání. 11.3 Pokud jste nás požádali, abychom přenesli vaše údaje na Produkt, neručíme za obsah nebo kvalitu těchto údajů, nebo za účelnost jejich přenosu. 11.4 Naše ručení za ztráty vámi utrpěné v důsledku porušení této dohody je striktně omezeno na kupní cenu vámi zakoupeného Produktu. 11.5 Výše uvedeným nijak nevzniká ani není omezeno naše ručení: (a) za úmrtí nebo zranění osob způsobená naší nedbalostí; (b) ve smyslu článku 2(3) Zákona o ochraně spotřebitelů z roku 1987; (c) za podvod nebo podvodné zkreslení údajů; nebo (d) za každou záležitost, kvůli které by pro nás bylo nezákonné vyloučit nebo se pokusit vyloučit naše ručení.

12 Dovozní clo

12.1 Produkty objednané z naší webové stránky s dodávkami určenými mimo Velkou Británii mohou podléhat dovoznímu clu a daním, které budou vybírány, jakmile dodávka dospěje do dotyčného místa určení. Vaší povinností je všechna tato dovozní cla a daně uhradit. Berte prosím v úvahu, že na tyto poplatky nemáme žádný vliv a nedokážeme odhadnout jejich výši. Než zašlete svoji objednávku, spojte se prosím se svým místního celním úřadem a vyžádejte si další informace. 12.2 Berte prosím také v úvahu, že musíte dodržovat všechny platné zákony a předpisy země, pro niž jsou produkty určeny. Neručíme za vaše porušení některého z těchto zákonů.

13 Písemná komunikace

13.1 Používáním naší webové stránky přijímáte skutečnost, že komunikace s námi bude probíhat hlavně elektronicky. Spojíme se s vámi prostřednictvím e-mailu a budeme vám poskytovat informace tím, že budeme na naši webovou stánku umisťovat zprávy. Souhlasíte s těmito elektronickými komunikačními prostředky pro smluvní účely a berete na vědomí, že všechny smlouvy, oznámení, informace a další sdělení, jež vám poskytujeme elektronicky, splňují všechny zákonné požadavky na to, aby podobná komunikace probíhala písemně. Tato podmínka není na újmu vašim zákonným právům. 13.2 Všechna oznámení, která poskytujete vy nám, musí být zasílána buď prostřednictvím e-mailu na nebo na adresu Flashbay Limited at Flashbay Ltd., 6 The Fountain Centre, Imperial Wharf, Fulham, London, SW6 2TW, Velká Británie 13.3 Oznámení budou považována za přijatá a náležitě doručená okamžitě, jakmile budou umístěna na naši webovou stránku nebo 24 hodin po zaslání e-mailu, nebo tři dny po dni odeslání dopisu poštou. Při ověřování doručení jakéhokoli oznámení bude dostačující prokázat v případě dopisu, že tento dopis byl náležitě opatřen adresou, ofrankován a dán na poštu, a v případě e-mailu, že tento e-mail byl odeslán na danou e-mailovou adresu adresáta.

14 Přenos Práv a Povinností

14.1 Smlouva mezi vámi a námi je závazná pro vás i pro nás a pro vaše i naše následníky a zmocněnce. 14.2 Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte přenášet, postupovat, pověřovat nebo jiným způsobem nakládat se Smlouvou nebo s kterýmkoli svým právem nebo svou povinností z ní vyplývající. 14.3 My však můžeme kdykoli během platnosti Smlouvy přenášet, postupovat, pověřovat, uzavírat subdodavatelskou smlouvu nebo jiným způsobem nakládat se Smlouvou nebo s kterýmkoli naším právem nebo naší povinností z ní vyplývající.

15 Události vymykající se našemu vlivu

15.1 Nebudeme ručit, ani neručíme za jakýkoli nezdar při plnění našich povinností vyplývajících ze Smlouvy, anebo za pozdní plnění těchto povinností, pokud tento byl způsoben událostmi, na něž nemáme v rozumné míře vliv („Událost vyšší moci"). 15.2 Událost vyšší moci představuje každý skutek, událost, jež se stala nebo naopak nestala, opomenutí nebo nehodu, pokud leží mimo oblast, na niž máme v rozumné míře vliv, a pokud se týká mimo jiné následujících událostí: stávky, výluky zaměstnanců nebo jiné průmyslové akce (ať už vztahující se k našim zaměstnancům či nikoli); občanské nepokoje, pouliční bouře, invaze, teroristické útoky nebo hrozby teroristických útoků, války (ať už vyhlášené či nikoli) nebo hrozby či přípravy války; požáry, výbuchy, vichřice, povodně, zemětřesení, sesuvy půdy, epidemie, nepříznivé povětrnostní podmínky nebo jiné přírodní pohromy či zásahy vyšší moci; nemožnost použití železnice, lodní dopravy, letecké dopravy, automobilové dopravy nebo jiných prostředků veřejné nebo soukromé dopravy; nemožnost použití veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí; zákony, nařízení, zákonodárství, předpisy nebo zákazy na všech úrovních veřejné správy. 15.3 Naše činnost vyplývající z jakékoli Smlouvy se bude chápat jako pozastavená na dobu, po kterou Událost vyšší moci trvá, a po dobu trvání této události platí pro nás prodloužená doba pro výkon činnosti. Vynaložíme v rozumné míře veškeré úsilí na to, abychom Událost vyšší moci ukončili nebo abychom našli řešení, jehož pomocí mohou být naše povinnosti vyplývající ze Smlouvy plněny navzdory Události vyšší moci (vis maior).

16 Zřeknutí se nároků

Pokud se nám v kterémkoli okamžiku během doby platnosti Smlouvy nezdaří trvat na vašem přísném plnění všech povinností, které pro vás vyplývají ze Smlouvy nebo z kterékoli z těchto Podmínek, nebo pokud se nám nezdaří uplatňovat kterékoli z práv nebo opravných prostředků, k nimž jsme ze Smlouvy oprávněni, nebude tato skutečnost znamenat zřeknutí se těchto práv nebo opravných prostředků a nebude vás zprošťovat povinnosti je dodržovat.

17 Oddělitelnost práv

Pokud kterákoli z těchto Podmínek nebo ustanovení vyplývajících ze Smlouvy bude kterýmkoli oprávněným úřadem v jakékoli míře prohlášena za neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, bude tato podmínka, okolnost nebo ustanovení do té míry oddělena od ostatních podmínek, okolností a ustanovení, které zůstávají nadále platné v plném rozsahu, jak je povoluje zákon.

18 Úplná Dohoda

Tyto Podmínky a všechny dokumenty, na něž se v nich výslovně odkazuje, představují úplnou dohodu mezi námi ve vztahu k předmětnému obsahu jakékoli Smlouvy a nahrazují veškeré dřívější dohody, ujednání nebo úmluvy mezi námi, ústní či písemné.

19 Naše právo změnit tyto smluvní podmínky

19.1 Máme právo v průběhu času upravovat a doplňovat tyto Podmínky tak, aby zohledňovaly (mimo jiné) změny v tržní podmínkách, jež mají dopad na naše obchodování, změny v technologiích, změny v platebních metodách a změny v relevantních zákonech a předpisech. 19.2 Budete dodržovat zásady a Podmínky, které jsou platné v okamžiku, kdy od nás objednáte naše produkty, pokud zákonem nebo úředními orgány nebudou vyžadovány změny těchto zásad nebo těchto Podmínek (v tom případě se to bude týkat vašich předchozích zakázek), anebo pokud vás neuvědomíme o změnách těchto zásad nebo Podmínek, než vám zašleme Potvrzení zakázky (v tom případě jsme oprávněni předpokládat, že jste akceptovali změny v Podmínkách, za předpokladu, že nás během sedmi (7) pracovních dní od obdržení našich Produktů neuvědomíte o opaku).

20 Právo a Příslušnost soudu

Smlouvy o koupi Produktů prostřednictvím naší webové stránky se řídí anglickým právem. Veškeré spory z těchto Smluv vznikající nebo se k nim vztahující budou podléhat nevýlučné příslušnosti soudů v Anglii a Walesu, přičemž vždy a pro veškeré spory vznikající uvnitř Evropské unie platí zásada země původu.